Hoe verhouden Koppeltaal en MedMij zich tot elkaar en de VIPP GGZ regeling?

Koppeltaal en MedMij hebben veel gemeenschappelijk. Beide hebben een betrouwbare en interactieve gegevensuitwisseling op het oog in de relatie tussen behandelaar en patiënt. Koppeltaal bekijkt dit vooral vanuit het perspectief van de zorgverlener, MedMij vanuit het perspectief van de patiënt. KoppelMij is het project dat de samenwerking tussen Koppeltaal en MedMij onderzoekt en voorziet van technische oplossingen.

Zal ik nu aansluiten op Koppeltaal of wachten op de nieuwe versie die samenhangt met MedMij?

Dit is een vraag die onze adviseurs vaak horen. Zeker nu de eerste schetsen van deze samenwerking besproken worden met de bij Koppeltaal betrokken GGZ- en IT-deelnemers. Het is belangrijk dat de GGZ-instelling goed nadenkt over de use cases die zij wil toepassen bij het gebruik van eHealth en ROM in relatie tot het EPD en patiëntportaal. In samenspraak met de IT-leverancier en het Koppeltaalteam kan bekeken worden waar en hoe gebruik kan worden gemaakt van de waarde die Koppeltaal biedt. De huidige versie van Koppeltaal kan deze interactie tussen systemen in het zorgaanbiederrsdomein al prima ondersteunen.

In welk opzicht hangt de samenwerking tussen Koppeltaal en MedMij samen met de VIPP GGZ regeling?

Het ontwerp van de samenwerking komt tegelijk met het moment dat ruim 100 GGZ-instellingen zich hebben aangemeld voor de VIPP GGZ-regeling. Deze subsidieregeling wil de uitwisseling van zorggegevens bevorderen. Er zijn drie modules waarop GGZ-instellingen kunnen intekenen.

  • Module A is het aandachtsgebied van het afsprakenstelsel MedMij. Doelstelling van deze module is de patiënt meer grip te geven op de eigen medische gegevens en zodoende regie te hebben op het eigen zorgtraject.
  • Module B gaat over de uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgaanbieders en valt buiten de scope van Koppeltaal en MedMij, maar wordt wel ondersteund door het LSP.
  • Module C wordt ondersteund door Koppeltaal.  De doelstelling van deze module is om e-health apps vaker toe te passen in (de aanloop naar) behandeltrajecten.

De samenwerking tussen MedMij en Koppeltaal maakt het voor GGZ-instellingen en IT-leveranciers veel makkelijker om zowel module A als C te implementeren. Koppeltaal is op dit moment al geschikt voor de ondersteuning van module C (alle subversies, dus zowel 1, 2 als de voucher-regeling).

Twee sterke merken

Koppeltaal groeit, zowel in aantal aangesloten ICT-leveranciers als GGZ-zorgaanbieders die het gebruiken. Een logische volgende stap is samenwerking met MedMij. De komende maanden worden de schetsen voor de samenwerking in overleg met de deelnemers omgezet in een ontwerp. Dat wordt door zowel MedMij als het bestuur van Koppeltaal eind september beoordeeld. Dit gezamenlijk ontwerp wordt de basis waaruit MedMij en Koppeltaal als twee zelfstandige merken zich verder ontwikkelen. MedMij zal zich daarbij richten op het patiëntdomein; Koppeltaal op het zorgaanbiedersdomein.