Een update

Klankbordgroep overleggen, werkgroepen van diverse pluimage, lange lijsten vol ideeën en requirements: project Koppeltaal 2.0 komt nu echt op stoom!
Door samenwerking met vertegenwoordigers vanuit 10 IT-deelnemers en 8 GGZ-instellingen begint het project echt vorm te krijgen. Zo langzamerhand krijgen we steeds meer zicht op wat er rond de zomer van 2021 opgeleverd wordt. In het eerste kwartaal van volgend jaar gaan de eerste proeftuinen van start.
Daarin kunnen alle betrokken partijen kennis nemen van de eerste uitwerkingen van delen uit Koppeltaal 2.0.

Lijstjes, lijstjes, lijstjes
In de verschillende gremia van Koppeltaal zijn lijstjes verzameld; lijstjes met juridische randvoorwaarden en randvoorwaarden vanuit beheer, maar ook uitgangspunten van de IT-deelnemers en requirements van de GGZ-zorgaanbieders. De afgelopen weken heeft de “visie en architectuurgroep” -samengesteld uit IT-deelnemers, GGZ-zorgaanbieders en beheerorganisatie Koppeltaal (VZVZ)-  in zeven sessies alle randvoorwaarden, uitgangspunten en requirements voor Koppeltaal 2.0 verwerkt. Verder zijn ook de huidige knelpunten in de architectuur van Koppeltaal 1.0 geïnventariseerd, de mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn bekeken en is een aantal architectuurbesluiten voorbereid.

Uitwerking van usecases
Tijdens de sessies van de “visie en architectuurgroep” is de lijst met usecases onder handen genomen en omgevormd naar business en system usecases. Er is nu een lijst van vier business usecases voor de belangrijkste 'bedrijfsprocessen'. Daarnaastzijn er zo’n 25 system usecases voor de verschillende systeeminteracties die de bedrijfsprocessen technisch moeten ondersteunen. Het bedrijfsproces 'cliënt- en zorgverlenerjourney' is uiteraard het centrale bedrijfsproces waar Koppeltaal om draait. Terugkijkend op de afgelopen periode, hebben we vooral geleerd dat er in het bedrijfsproces vanaf het ontwikkelen tot en met het certificeren van applicaties, potentieel veel winst kan worden behaald.

Volgende stap
Na de bijeenkomsten van de visiegroep, zijn de resultaten gepresenteerd in de verschillende klankbordgroepen van GGZ-zorgaanbieders, IT-deelnemers en de VZVZ-beheergroep. Dit gaf opnieuw waardevolle input, verrijking en af en toe bijsturing. Met de huidige resultaten kunnen we starten met de eerste sprints voor de ontwikkeling van een referentie implementatie.

Meer weten? Geïnteresseerd? GGZ-zorgaanbieders kunnen terecht bij Productmanager Koppeltaal Zweder Bergman. IT-deelnemers kunnen zich melden bij Sergej van Middendorp.