Afspraken maken

De deelnemersvoorwaarden voor ICT leveranciers (kort: deelnemersvoorwaarden) van Stichting Koppeltaal vallen onder de statuten van Stichting Koppeltaal. Om de deelnemersvoorwaarden in de juiste context te plaatsen verwijzen we naar de doelstelling van Stichting Koppeltaal zoals vermeld in de statuten.

Deelnemersvoorwaarden

Om als ICT leverancier gebruik te maken van Koppeltaal ga ik akkoord met de volgende deelnemersvoorwaarden:

 1. Ik accepteer de rol van leveranciersorganisatie en de daaraan verbonden rechten en plichten zoals vastgelegd in de Statuten Stichting KoppeltaalPDF
 2. Ik accepteer de AGPL licentie die verbonden is aan mijn gebruik van de bij mijn technologieplatform passende Koppeltaal adapter en werk samen met andere Koppeltaal klanten die deze adapter gebruiken actief mee aan het onderhoud en de ontwikkeling van deze adapter.
 3. Ik werk volgens het Koppeltaal support proces.
 4. Ik investeer tijd in het doorlopen van het test- en acceptatieproces van Koppeltaal totdat mijn applicatie in productie is. Ik herhaal dit voor elke aanvullende applicatie die ik via Koppeltaal ontsluit.
 5. Ik investeer in overleg met mijn klanten in een functionele aansluiting op de mogelijkheden die Koppeltaal berichten mij bieden om de via mijn applicatie geleverde diensten zoveel mogelijk effect te laten hebben in het geheel van de samengestelde e-health behandeling.
 6. Ik ontwikkel mijn functionele aansluiting op Koppeltaal aan de hand van een roadmap die aansluit bij de (groeiende) functionele dekking van Koppeltaal.
 7. Als Koppeltaal deelnemer breng ik mijn klanten geen extra kosten in rekening die ik maak voor mijn eigen directe gebruik van de Koppeltaal diensten.
 8. Ik migreer mijn aansluiting op koppeltaal naar een nieuwe release voordat mijn aansluiting op de huidige release uit support gaat.
 9. Ik neem actief deel aan de bijeenkomsten van Koppeltaal commerciële - (ongeveer 2 keer per jaar) en technische communities (ongeveer 4 keer per jaar).
 10. Ik vrijwaar Stichting Koppeltaal voor alle gevolgen, waaronder maar niet uitsluitend claims van derden, die een (in)direct gevolg zijn van het niet naleven van de deze deelnemersvoorwaarden.
 11. Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn contactgegevens door Stichting Koppeltaal, ten behoeve van mijn status als IT deelnemer. In het kader daarvan mag Stichting Koppeltaal mijn contactgegevens ook delen met derden.

Stichting Koppeltaal behoudt zich het recht voor wijzigingen in de deelnemersvoorwaarden aan te brengen. Voorgestelde wijzigingen in de deelnemersvoorwaarden publiceren wij eerst op de website van Koppeltaal. Koppeltaal-deelnemers ontvangen een notificatie van het verschijnen van een wijzigingsvoorstel in de deelnemersvoorwaarden. Koppeltaal-deelnemers hebben 30 dagen de tijd om op voorgestelde wijzigingen te reageren. Met inachtneming van de in die periode gegeven suggesties besluit het bestuur van de stichting welke wijzigingen definitief worden doorgevoerd. Na dat besluit wordt de nieuwe versie definitief en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, dan download u de tekenversie van deze voorwaardenPDF, print u deze uit, dateert u deze op de dag van accordering en laat u een tekenbevoegd persoon ondertekenen. Daarna scant u de getekende en gedateerde overeenkomst in en stuurt u ons deze via e-mail retour. U, en uw bij Koppeltaal geregistreerde medewerkers met hetzelfde e-maildomein krijgen dan toegang tot de documentatie die u nodig heeft om met Koppeltaal aan de slag te gaan. Ook neemt één van onze service medewerkers contact met u op om u daarbij te begeleiden.

Stichting Koppeltaal

Doelstellingen van de stichting

 1. het (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en implementeren van een integratiestandaard, waarmee interne gegevensuitwisseling en applicatie-integratie tussen ICT-systemen en e-health platformen wordt geregeld, alsmede het beschikbaar stellen en implementeren van deze integratiestandaard en complementaire dienstverlening aan, respectievelijk bij, GGZ-instellingen die diensten ter ondersteuning van gedragsverandering en andere direct daarmee samenhangende diensten verlenen in het algemeen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder;
 2. het beheren van de intellectuele eigendomsrechten op de integratiestandaard.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het (laten) ontwikkelen van de integratiestandaard;
 • het bundelen van kennis, kunde en vaardigheden van diverse stakeholders, waardoor implementatie en doorontwikkeling van de integratiestandaard gerealiseerd kan worden van data-integratie naar applicatie-integratie;
 • en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel en aan de verwezenlijking daarvan kan bijdragen.

De stichting kent geen winstoogmerk.

Meer over Stichting Koppeltaal