Hoe werkt aansluiting?

Aansluiten op KoppeltaalGGZ gebeurt in samenwerking met een ICT-leverancier. Stichting Koppeltaal is er om beide partijen bij te staan gedurende het aansluitproces. Organisaties betalen geen kosten aan Stichting Koppeltaal of VZVZ om aan te sluiten. Wel zijn investeringen nodig om koppelingen door ICT-leveranciers specifiek in te richten.

Na aansluiting bij Koppeltaal heeft u de beschikking over elke module van elke ICT-leverancier die bij Koppeltaal is aangesloten.

Aansluiten en onderhoud stappenplan

Stap 1 | Een goed advies

Onze adviseurs informeren u en uw team uitgebreid over Koppeltaal; wat het is, hoe het werkt en waarom het voor u en uw organisatie geschikt is. Dit kan tijdens een persoonlijk gesprek of tijdens één van onze Demodagen. Neem contact op met Iris Dingenouts, adviseur Koppeltaal: 06 43783176 | dingenouts@vzvz.nl

Stap 2 | Letter of Commitment

Wanneer u besluit gebruik te willen maken van Koppeltaal, tekent u de letter of commitmentPDF. Hierin geeft u aan afspraken te maken met uw leveranciers dat deze de vereiste faciliteiten zullen aanbrengen in hun programmatuur om te kunnen (blijven) voldoen aan de Koppeltaal-standaard.

Stap 3 | Plan van aanpak

Wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan van aanpak. Wij bespreken samen met u hoe uw ICT-leverancier het best kan aansluiten op Koppeltaal indien die nog niet is aangesloten. Afstemming binnen uw gebruikersvereniging zorgt dat u eventuele koppelkosten kunt verdelen. U bepaalt wat u koppelt, bijvoorbeeld starten met e-health en ROM, of eerst met EPD en e-health.

Bij het aansluiten zijn verschillende rollen van belang:

  • Zorgaanbieder: eindverantwoordelijke binnen haar domein(en)
  • IT-deelnemers: verantwoordelijk voor de correcte werking van de eigen applicatie
  • Koppeltaal VZVZ: verantwoordelijk voor de werking van applicaties conform architectuur Koppeltaal en verantwoordelijk voor optimale beschikbaarheid van de Koppeltaal-infrastructuur voor alle gebruikende Zorgaanbieders. Twee belangrijke rollen binnen VZVZ zijn:
    • Testteam
    • Koppeltaalketenregie

Stap 4 | Projectuitvoering

U leidt het project volgens plan en wij bieden uw ICT-leverancier(s) technische ondersteuning. Een specifieke instantie van de gewenste applicatie wordt verbonden met ieder relevant Koppeltaal domein. Dit is een deels geautomatiseerd en deels een administratief proces. Vragen of onduidelijkheden over het implementatietraject? Neem contact op met implementatiemanager Jan Noordermeer 070 3173400 | info@koppeltaal.nl

Stap 5 | Ketentest uitvoeren

Een Zorgaanbieder die nog niet is aangesloten op de productie-omgeving voert altijd een ketentest met alle betrokken IT-deelnemers uit. De Zorgaanbieder kan dat zelf doen, of laten doen door haar leveranciers.

Stap 6 | Eigen verklaring

Na de ketentest overlegt de Zorgaanbieder een ondertekende Eigen Verklaring (bijlage A | Eigen VerklaringPDF) aan het Testteam. Daarmee verklaart de zorgaanbieder dat het een aantal stappen heeft doorlopen, waardoor risico’s zijn gemitigeerd.

Het testteam van Koppeltaal kan u hierover informeren: koppeltaal-testteam@vzvz.nl

Stap 7 | In productie

Na toetsing geeft Koppeltaal VZVZ opdracht aan Koppeltaal Support om een domein op de productie-omgeving klaar te maken voor ingebruikname door de Zorgaanbieder.

 

Een wijziging doorvoeren

Stap 8 | Bepalen type wijziging

Wanneer u als Zorgaanbieder Koppeltaal al in gebruik heeft op de productieomgeving, kan het nodig zijn een wijziging door te voeren. Het doorvoeren van een wijziging begint met de vraag of deze wijziging betrekking heeft op de applicatie en adapter, of niet.

  • Heeft de wijziging geen betrekking op de applicatie en adapter, dan gelden alleen de standaard onderhoudsafspraken uit de KoppeltaalDAP (bijlage D | Koppeltaal DAPPDF).
  • Heeft de wijziging wel betrekking op een applicatie en adapter in de productie-omgeving, dan kan deze wijziging impact hebben op de zorgcommunicatie. In het acceptatieproces (bijlage B | Acceptatieproces applicatie IT-deelnemerPDF) zijn hiervoor voorbeelden opgenomen inclusief diagram voor bepaling impact-analyse en vervolg.

Stap 9 | Wijziging doorvoeren met of zonder ketentest

Als is vastgesteld dat de wijziging betrekking heeft op applicatie en adapter, dan geldt het volgende:

1. De wijziging van applicatie en adapter heeft impact op de zorgcommunicatie met de Koppeltaalserver en/of de andere applicaties in het domein van de Zorgaanbieder

De Zorgaanbieder voert in dat geval vooraf een (gedeeltelijke) ketentest uit met de IT-leveranciers. De Zorgaanbieder kan dat zelf doen, of laten doen door haar leveranciers. De Zorgaanbieder stuurt vervolgens een ondertekende Eigen Verklaring (EV) aan het Testteam (bijlage A | Eigen VerklaringPDF).

Na aanlevering van de EV door de Zorgaanbieder aan het testteam kan de wijziging zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Zorgaanbieder. Het Testteam kan op basis van de inhoud en bijlage van de EV contact opnemen met de Zorgaanbieder voor toelichting.


2. Alle andere aanpassingen op applicatie en adapter

De IT-deelnemer en de Zorgaanbieder stellen samen vast dat de wijziging geen of verwaarloosbare impact heeft op de zorgcommunicatie met andere applicaties in het domein. De IT-deelnemer meldt de wijziging bij het Testteam per mail en verwijst naar de Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest (bijlage C | Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentestPDF) en levert daarbij de release notes op met een korte toelichting en een planning van het onderhoudsmoment.

De wijziging kan vervolgens zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Zorgaanbieder.
Het Testteam kan op basis van de release notes contact opnemen met de IT-deelnemer voor toelichting.

De Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest is een eenmalige verklaring van de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder zorgt dat deze ondertekend aan het Testteam wordt opgestuurd. Zonder Verklaring zal de Zorgaanbieder voor elke wijziging van deze categorie expliciet zijn akkoord dienen te geven op uitrol zonder ketentest bij het testteam.


In beide gevallen 1 en 2 dient wel tijdig een onderhoudsmelding aangemaakt te worden conform werkafspraken uit de Koppeltaal-DAP (zie bijlage D | DAP).

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met Koppeltaalketencoordinator Remco van Reeuwijk 070-3173487 | koppeltaalketenregie@vzvz.nl